0493 894 752

vervolg1 vervolg2 vervolg3 vervolg4

Ondernemingsrecht, aansprakelijkheid

Het Nederlandse rechtssysteem biedt schuldeisers veel mogelijkheden om beslag te leggen op de bankrekeningen van schuldenaren. Zo kan er voor, tijdens of na een eventuele procedure beslag worden gelegd op de tegoeden. Er wordt dan tijdelijk een tegoed ‘bewaard’, totdat duidelijk is geworden of je als schuldeiser aanspraak kan maken op deze tegoeden. Op deze manier wordt voorkomen dat het tegoed tijdens de gerechtelijke procedure wordt weggesluisd. Maar hoe zit het dan als je een vordering op een bedrijf hebt elders in Europa?

De Hoge Raad heeft op 12 februari 2016 een uitspraak gedaan over all-in telefoon-abonnementen gesloten door consumenten. Vele abonnementen zijn niet rechtsgeldig, aldus de Hoge Raad. In de praktijk wordt bij een telefoon-abonnement tevens een (zogenaamd gratis) toestel aangeboden. Iedereen weet dat je feitelijk voor het toestel ook betaalt. Je betaalt een all-in bedrag per maand zonder dat je weet hoe het all-in bedrag is samengesteld of opgebouwd. In veel gevallen zit in het all-in bedrag ook nog eens een rente/kosten-component.

Op Europees en nationaal niveau bestaat reeds regelgeving om op publiekrechtelijk niveau op te treden tegen concurrentiebeperkende afspraken en/of gedragingen alsmede tegen misbruik van economische machtsposities. Op Europees niveau is dat neergelegd in het Europees Verdrag en op nationaal niveau in de Mededingingswet. Het toezichthoudend orgaan in Nederland is de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Op 6 februari 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over het faillissement van een VOF. De vennootschap onder firma (V.O.F.) is een samenwerkingsverband tussen twee of meer vennoten dat gebaseerd is op een (veelal schriftelijke) overeenkomst. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) die een rechtspersoon is en via een notariële akte wordt opgericht. 

De rechtspraak over het afdekken van renterisico's verbonden aan bancaire financieringen, de zogenaamde renteswap(s), is nog niet beslist. Diverse banken, waaronder de Rabobank en ABN AMRO, hebben in het verleden (2006-2008) aan vele agrariërs renteswapovereenkomsten aangeboden. De informatievoorziening bleek niet in alle gevallen juist en volledig, maar een definitieve uitspraak over aansprakelijkheid is er nog niet.

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer